coachzone

Projekt unijny

Nasze trenerki prowadziły warsztaty, konsultacje grupowe, doradztwo indywidualne  dla nauczycieli oraz współpracowały z Biurem Edukacji m.st. Warszawy w pierwszym cyklu doskonalenia w innowacyjnym projekcie " Warszawski system wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych".
 

Projekt realizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN we współpracy z WYG International w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

 Celem projektu jest:
- zapewnienie szkołom i przedszkolom kompleksowego wsparcia w obszarze doskonalenia nauczycieli
- poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami - wdrożenie Rocznych Planów Wspomagania
- poprawa zdiagnozowanych obszarów poprzez dostarczenie odpowiednich narzędzi

 

Więcej informacji: 
http://www.edukacja.um.warszawa.pl/europa/projekty-efs/5399-warszawski-model-wspomagania-szkol-i-przedszkoli-jako-przyklad-systemowego

strony www cms.com.pl